Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob – provozovatelů prodejních automatů, ve společnosti GECO, a.s.

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů, Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
GECO, a.s., se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 19/11, PSČ: 181 00, IČ: 630 80 737, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 3329 (dále jen „Správce”). 

2. Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu
Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

a) Právní titul: Plnění smlouvy (dohody o umístění prodejního automatu) nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost:
Účel:
• realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace 

b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce;
Účel:
• pro vymáhání dlužných částek na základě dohody o umístění prodejního automatu nebo jiných pohledávek Správce.
• Ve vybraných případech posouzení Vaší bonity a důvěryhodnosti

c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona
Účel:
• poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.
• Vedení účetnictví

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:
- Vaše identifikační a kontaktní údaje,
- údaje o službách, které nám poskytujete
- údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
- platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).
- pouze ve vybraných případech údaje o Vaší bonitě a důvěryhodnosti

4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v bodu 2 této informace pocházejí z následujících zdrojů:

a) Údaje jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší obchodní spolupráce.

b) Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí apod.

5. Kdo je příjemcem osobních údajů
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
- našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb,
- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.).

6. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?
Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:
- Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
- Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních
osobních údajů, které o Vás zpracováváme
- Právo na výmaz - můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
c. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
d. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
f. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
- Právo na omezení zpracování - můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
a. Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
c. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d. Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi
oprávněnými důvody
- Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
- Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
- Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
- Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

7. Kdy zpracováváme údaje s Vašim souhlasem
O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže bez něj nejsme oprávněni zpracovávat Vaše údaje k účelu pro který nám souhlas udělujete a chcete od nás například dostávat aktivní nabídky a obchodní sdělení

8. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný? 
Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby Správce.
.
9. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Udělený souhlas můžete odvolat kdykoliv. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

10. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti.
Jsme Vám stále blíž / Jsme Vám stále blíž / Jsme Vám stále blíž