OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB pro maloprodejce

 
čl. 1
Úvodní ustanovení
 
 1. Společnost GECO, a.s., se sídlem Pod Čimickým hájem 190/11, 181 00 Praha 8 – Bohnice, IČ: 63080737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3329 (dále jen „společnost GECO“) poskytuje jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu na základě osvědčení České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen „Česká národní banka“), o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu ze dne 1. 4. 2016 níže uvedené platební služby dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“):
 
 1. ) podle § 3 odst. 1 písm. a) ZPS, služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem,
 
 1. ) podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPS, služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem,
 
 1. ) podle § 3 odst. 1 písm. c) ZPS, provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
  1. .plátce,
  2.  příjemce, nebo
  3.  plátce prostřednictvím příjemce,
             jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr,
 
 1. ) podle § 3 odst. 1 písm. d) ZPS, provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
  1. plátce,
  2. příjemce, nebo
  3. plátce prostřednictvím příjemce,
              jestliže poskytovatel poskytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr.
 
 1. Dohled nad činností společnosti GECO v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.
 
 1. Společnost GECO vede platební účet svým smluvním partnerům - konečným prodejcům (dále jen „smluvní partneři společnosti GECO“), s nimiž společnost GECO spolupracuje na základě smluv o zpřístupnění elektronických služeb a akceptaci platebních karet (dále jen „smlouva o zpřístupnění“) v oblasti prodeje virtuálních produktů z nabídky společnosti GECO a v oblasti akceptace platebních karet.
 
 1. Smluvní partner společnosti GECO, který je fyzickou osobou podnikající, je povinen před uzavřením smlouvy o zpřístupnění se společností GECO sdělit společnosti GECO, zda je ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, politicky exponovanou osobou, kterou se rozumí:

  a. ) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonávala nebo vykonává v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,  

  b. ) fyzická osoba, která je:
  -  osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
  -  společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
  -  skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

  Smluvní partner společnosti GECO, který je právnickou osobou, je povinen před uzavřením smlouvy o zpřístupnění sdělit společnosti GECO, zda je ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, politicky exponovanou osobou, zda jsou takovou osobou i osoby, které jsou oprávněny jednat jménem smluvního partnera společnosti GECO, všechny osoby, které jsou členy statutárního orgánu, skuteční majitelé smluvního partnera společnosti GECO a všechny osoby v řídící a vlastnické struktuře smluvního partnera společnosti GECO - do 2. úrovně, tzn. členové statutárního orgánu smluvního partnera společnosti GECO a mateřské instituce. 

  Před uzavřením smlouvy o zpřístupnění je smluvní partner společnosti GECO, který je fyzickou osobou podnikající, dále povinen společnosti GECO sdělit, zda je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

  Smluvní partner společnosti GECO, který je právnickou osobou, je povinen před uzavřením smlouvy o zpřístupnění sdělit společnosti GECO, zda je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce, zda jsou takovou osobou i osoby, které jsou oprávněny jednat jménem smluvního partnera společnosti GECO, všechny osoby, které jsou členy statutárního orgánu, skuteční majitelé smluvního partnera společnosti GECO a všechny osoby v řídící a vlastnické struktuře - do 2. úrovně, tzn. členové statutárního orgánu smluvního partnera společnosti GECO a mateřské instituce.

  Smluvní partner společnosti GECO je dále povinen bezodkladně společnosti GECO sdělit jakékoli změny výše uvedených skutečností.

 
čl. 2
Způsob poskytování platebních služeb
 
 1. Společnost GECO má uzavřenou smlouvu o přijímání platebních karet s bankou oprávněnou provádět autorizaci a zúčtování transakcí za poskytnuté zboží a služby (dále jen „banka“), na základě které společnost GECO akceptuje platební karty ve svých maloobchodních provozovnách.
 
 
 1. Na základě smlouvy o zpřístupnění a na základě smlouvy uzavřené mezi smluvním partnerem společnosti GECO a bankou je umožněno smluvnímu partnerovi společnosti GECO akceptovat platební karty ve svých maloobchodních provozovnách.
 
 1. Společnost GECO se zavazuje za podmínek dohodnutých ve smlouvě o zprostředkování vyúčtovat a převést finanční prostředky z bezhotovostních transakcí provedených v maloobchodních provozovnách partnera společnosti GECO, jejichž acquiring provede banka a které budou následně připsány bankou na účet společnosti GECO, na účet smluvního partnera společnosti GECO.
 
 1. Smluvní partner společnosti GECO je povinen zaplatit za výše uvedené služby poplatek ve výši sjednané ve smlouvě o zpřístupnění.
 
 1. Výš uvedené finanční prostředky budou mezi společností GECO a smluvním partnerem společnosti GECO vypořádány ve lhůtách sjednaných ve smlouvě o zpřístupnění, zpravidla do konce následujícího pracovního dne.
 
 
čl. 3
Závěrečná ustanovení
 
 1. Společnost GECO je oprávněna tyto obchodní podmínky upravovat a aktualizovat vždy jednostranným úkonem. 
 
 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem  1.7.2017
 
       V Praze dne 1.7.2017
 
Jsme Vám stále blíž / Jsme Vám stále blíž / Jsme Vám stále blíž