OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

 

čl. 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Společnost GECO, a.s., se sídlem Pod Čimickým hájem 190/11, 181 00 Praha 8 – Bohnice, IČ: 63080737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3329 (dále jen „společnost GECO“) poskytuje jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu na základě osvědčení České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen „Česká národní banka“), o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu ze dne 1. 4. 2016 níže uvedené platební služby dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“):
 
 1. ) podle § 3 odst. 1 písm. a) ZPS, služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem,
 
 1. ) podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPS, služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem,
 
 1. ) podle § 3 odst. 1 písm. c) ZPS, provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
  1. plátce,
  2. příjemce, nebo
  3. plátce prostřednictvím příjemce,
             jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr,
 
 1. ) podle § 3 odst. 1 písm. d) ZPS, provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
  1. plátce,
  2. příjemce, nebo
  3. plátce prostřednictvím příjemce,
             jestliže poskytovatel poskytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr.
 
 1. Dohled nad činností společnosti GECO v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.
 
 1. Společnost GECO vede platební účet svým smluvním partnerům - konečným prodejcům (dále jen „smluvní partneři společnosti GECO“), s nimiž společnost GECO spolupracuje na základě smluv o zpřístupnění elektronických služeb a akceptaci platebních karet (dále jen „smlouva o zpřístupnění“) v oblasti prodeje virtuálních produktů z nabídky společnosti GECO a v oblasti akceptace platebních karet. Na základě této smlouvy je umožněno konečným zákazníkům na maloprodejnách jednotlivých smluvních partnerů společnosti GECO (dále jen „koneční zákazníci“) hradit za nákup zboží nebo poskytnutí služeb prostřednictvím platebních karet.
 
 
čl. 2
Způsob poskytování platebních služeb
 
 1. Konečný zákazník má možnost za zboží, které chce nakoupit, nebo za služby, které chce poskytnout od smluvního partnera společnosti GECO zaplatit prostřednictvím platební karty.
 
 1. Konečný zákazník přistoupí k pokladně smluvního partnera společnosti GECO a sdělí prodavači, že uhradí cenu za nákup nebo poskytnuté služby platební kartou. Následně se bude řídit konečný zákazník instrukcemi prodavače. Konečný zákazník nejdříve ověří, zda uvedená výše částky na platebním terminálu souhlasí s částkou, kterou má takto uhradit. Prodavač vyzve konečného zákazníka v případě, že platební terminál akceptuje bezkontaktní platební karty a konečný zákazník vlastní tuto platební kartu, aby ji přiložil k platebnímu terminálu. V případě, že platební terminál neakceptuje bezkontaktní platební karty a/nebo konečný zákazník takovou kartu nevlastní, prodavač vyzve konečného zákazníka ke vložení platební karty do platebního terminálu. Platební terminál následně případně vyzve konečného zákazníka k zadání správného PIN kódu dané platební karty. Po přiložení platební karty k platebnímu terminálu, v případě výzvy k zadání PIN kódu až po zadání správného PIN kódu a po dokončení procesu akceptace platební karty obdrží konečný zákazník od prodavače potvrzení o provedené platbě.
 
 1. Cena za nakoupené zboží nebo za poskytnuté platební služby bude považována za uhrazenou vystavením potvrzení o provedené platbě.
 
 1. Acquiring výše uvedených finančních prostředků provede banka, která je připíše na bankovní účet společnosti GECO vedený u banky a následně budou společností GECO převedeny na účet smluvního partnera společnosti GECO. Výše uvedené finanční prostředky budou mezi společností GECO a smluvním partnerem společnosti GECO vypořádány ve lhůtách sjednaných ve smlouvě o zpřístupnění, zpravidla do konce následujícího pracovního dne.
 
 
čl. 3
Závěrečná ustanovení
 
 1. Tyto obchodní podmínky jsou konečným zákazníkům zpřístupněny na webové stránce společnosti GECO www.geco.cz a taktéž na prodejnách jednotlivých smluvních partnerů společnosti GECO.
 
 1. Společnost GECO je oprávněna tyto obchodní podmínky upravovat a aktualizovat vždy jednostranným úkonem. 
 
 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem  1.7.2017

 
      V Praze dne 1.7.2017

Jsme Vám stále blíž / Jsme Vám stále blíž / Jsme Vám stále blíž