Prodej elektronických cigaret a jejich náplní


Povinnosti vychází z platné legislativy:

 • zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění,
 • vyhlášky č. 37/2017 Sb. - Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření,
 • zákona č. 350/2011 Sb.- Zákon o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) v platném znění,
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení CLP“),
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „nařízení REACH“),
 • zákona č. 542/2020 Sb. - Zákon o výrobcích s ukončenou životností,
 • vyhlášky č. 16/2022 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností,
 • zákona č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění,
 • nařízení vlády č. 481/2012 Sb. – Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,
 • zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 
 1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let.
 
 1. prodejce je zodpovědný za značení a balení elektronických cigaret a jejich náplní vyplývajícího ze zákona o potravinách a tabákových výrobcích a chemického zákona. Klasifikaci směsi může převzít od výrobce.
 
 1. prodej elektronických cigaret a jejich náplní klasifikovaných dle „nařízení CLP“ jako akutně toxické kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 nebo 2 označené symbolem   nebo , je podmíněno vázanou živností dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a přílohy č. 2 nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
 
 1. prodejce je povinen na místně příslušném živnostenském úřadu ustanovit odpovědného zástupce – fyzickou osobu s požadovanou odbornou způsobilostí dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb.
 
 1. v místě prodeje elektronických cigaret a jejich náplní klasifikovaných dle „nařízení CLP“ jako nebezpečné směsi označené symbolem  nebo  nebo  musí být personálu dostupný Bezpečnostní list (BL). BL je zdarma v tištěné nebo elektronické podobě a musí být poskytnut zákazníkovi, pokud to zákazník vyžaduje.
 
 • prodejce je povinen shromažďovat a uchovávat veškeré informace (BL) o nebezpečných směsích po dobu deseti let od doby, kdy směs prodal.
 
 • prodejce je povinen Bezpečnostní list neprodleně předložit nebo zpřístupnit příslušnému kontrolnímu orgánu (ČIŽP, HS, apod.)
 
 1. v místě prodeje jednorázové elektronické cigarety, musí poslední prodejce elektrozařízení umožnit zákazníkům bezplatně odevzdat výrobek s ukončenou životností (VUŽ) systémem „kus za kus“. O této možnosti musí informovat zákazníka v prodejně – viditelně a čitelně. Odebrané VUŽ je poslední prodejce povinen předat do systému zpětného odběru, nejlépe na základě smlouvy s kolektivním systémem (ASEKOL, REMAsystém apod.). Pokud není umožněn zpětný odběr VUŽ v prodejně, je povinnost informovat zákazníka – viditelně a čitelně o nejbližším veřejném místě zpětného odběru.
 
 1. daňový doklad při prodeji elektrozařízení v rámci celého logistického řetězce, mimo dokladu vystaveného konečnému spotřebiteli v prodejně, musí obsahovat výši recyklačního příspěvku a cenu za elektrozařízení uvedenou včetně recyklačního příspěvku. Výši recyklačního příspěvku převezme účastník logistického řetězce od svého dodavatele.

 
 
 

Jsme Vám stále blíž / Jsme Vám stále blíž / Jsme Vám stále blíž