OBCHODNÍ PODMÍNKY GECO, a.s. – velkoobchodní prodej:

 
 
1. OBECNÉ
1.1.
Prodej zboží společnosti GECO, a.s. (Prodávající) obchodním partnerům (Zákazník) se řídí těmito Obchodními podmínkami. V případě rozporu vzniklého mezi ustanoveními Obchodních podmínek a smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Zákazníkem mají přednost ustanovení definovaná ve smlouvě.
1.2.
Zboží prodávané Prodávajícím je určeno pro Zákazníky (velkoobchodní prodej). Jsou-li předmětem prodeje tabákové výrobky   (cigarety, doutníky, apod.), bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, kuřácké pomůcky a loterijní produkty, je tento prodej  vyloučen osobám mladším 18  let ve smyslu platné legislativy ČR.
Jsou-li předmětem prodeje jízdenky pro použití v městské hromadné dopravě (dále jen „Jízdenky MHD“) je Zákazník povinen prodávat Jízdenky MHD svým zákazníkům pouze a výhradně za ceny na nich uvedené (cena jízdenky MHD v sobě zahrnuje DPH).
1.3.
Základní velkoobchodní prodejní ceny prodávaného sortimentu jsou Prodávajícím uváděny prostřednictvím tištěných ceníků a dále na webových stránkách Prodávajícího (www.geco.cz). Na základní velkoobchodní prodejní ceny mohou být Prodávajícím Zákazníkovi poskytnuty slevy či zpětné bonusy, a to v závislosti na objemu či sortimentní skladbě prodávaného zboží.
1.4.
Prodej zboží (velkoobchodní i maloobchodní) se řídí platnou legislativou ČR.
 

2. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA
2.1.
Prodávající zajišťuje velkoobchodní prodej zboží pouze zaregistrovanému Zákazníkovi, který podniká a obchoduje v souladu s právními předpisy ČR. Zákazník musí pro registraci předložit platný originál Výpisu z živnostenského rejstříku (VŽR) nebo Výpisu z obchodního rejstříku (VOR). Z předloženého VŽR nebo VOR musí plynout Zákazníkovo oprávnění nakupovat zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Současně doloží i Osvědčení o registraci k DPH nebo Rozhodnutí o registraci k DPH, k níž byl správcem daně registrován (DIČ dle daňového řádu). Zákazník musí dále s účinností od 20. května 2019 pro registraci předložit potvrzení o své registraci v systému Track&Trace a dále svůj identifikační kód hospodářského subjektu a seznam všech identifikačních kódů zařízení (prodejních míst), které mu byly přiděleny v rámci registrace v Track&Trace systému, spolu s uvedením přesného označení zařízení (prodejních míst), které se k jednotlivým jemu přiděleným identifikačním kódům vztahují a s potvrzením, že tyto identifikační kódy jsou správné a platné a byly jím získány řádnou registrací v systému Track&Trace.
2.2.
Doba potřebná pro registraci Zákazníka, který předložil platný VŽR nebo VOR je jeden pracovní den.
2.3.
V případě, že Zákazník z jakéhokoli důvodu ukončí nebo dočasně pozastaví své podnikání, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit (poštou, emailem, faxem) centrále, či kterékoli velkoobchodní pobočce Prodávajícího, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti ukončení / pozastavení podnikání. Stane-li se Zákazník plátcem DPH v průběhu podnikání, je rovněž povinen toto oznámit nejpozději do 10 kalendářních dnů centrále či kterékoli velkoobchodní pobočce Prodávajícího a doložit Osvědčení o registraci k DPH nebo Rozhodnutí o registraci k DPH.
Zákazník je rovněž povinen oznámit (poštou, emailem, faxem) jakékoliv změny týkající se DIČ a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne změny centrále či kterékoli velkoobchodní pobočce Prodávajícího.
Zákazník je dále povinen oznámit (poštou, emailem, faxem) jakékoliv změny týkající se jeho registrace v systému Track&Trace a jemu v rámci této registrace přiděleného identifikačního kódu hospodářského subjektu a identifikačních kódů zařízení, a to nejpozději první pracovní den následující po takové změně centrále či kterékoliv velkoobchodní pobočce Prodávajícího
2.4.
Zákazník odpovídá za skutečnost, že předložil Prodávajícímu pravdivá data umožňující nákup zboží od Prodávajícího za jiné ceny než za ceny pro konečného spotřebitele.
2.5.
Zákazník uzavřením kupní smlouvy souhlasí s poskytováním informací o nákupech Zákazníka od Prodávajícího (druh, množství a místo dodání zboží) a o Zákazníkovi samotném (identifikace Zákazníka) dodavatelům  Prodávajícího k jejich internímu přehledovému užití.
 

3. OBJEDNÁVÁNÍ A PRODEJ ZBOŽÍ, DODACÍ PODMÍNKY
3.1.
Zboží lze nakupovat na velkoobchodních pobočkách Prodávajícího, jejichž seznam a adresy jsou aktualizovány na www.geco.cz. Objednávat zboží je možné prostřednictvím uvedených webových stránek, prostřednictvím emailové pošty, faxu či telefonních kontaktů (viz seznam velkoobchodních poboček), či přímou návštěvou na kterékoli velkoobchodní pobočce Prodávajícího.
3.2.
Obvyklý termín pro dodávku objednaného zboží je následující pracovní den po dnu podání objednávky. V případech, kdy je to technicky možné, může být doba dodání zboží zkrácena a zboží může být dodáno ještě v den podání objednávky. O datu dodání zboží je Zákazník Prodávajícím vždy včas a dopředu informován.
3.3.
Velkoobchodní prodej zboží je realizován buď přímo na velkoobchodních pobočkách Prodávajícího, nebo prostřednictvím rozvozových vozů či obchodních zástupců Prodávajícího.
3.4.
U objednávek zboží, které jsou dodávány Zákazníkovi prostřednictvím přepravy Prodávajícího na místo určené Zákazníkem, je pro dopravné hrazené Prodávajícím stanoven minimální limit hodnoty zboží v rámci jednotlivé objednávky Zákazníka na 8 000,- Kč bez DPH. V případě že není tento minimální limit hodnoty zboží v objednávce Zákazníka dosažen, je Zákazníkovi účtováno Prodávajícím dopravné za dodání tohoto zboží, prostřednictvím artiklu "Rozvozová služba" v hodnotě 75,- Kč bez DPH.
Je-li součástí objednávky zboží, které je dodáváno Zákazníkovi prostřednictvím přepravy Prodávajícího na místo určené Zákazníkem, preferované zboží Prodávajícího, je pro dopravné hrazené Prodávajícím stanoven minimální limit hodnoty zboží z preferovaného sortimentu Prodávajícího v rámci jednotlivé objednávky Zákazníka na 1 500,- Kč bez DPH. V případě že není tento minimální limit hodnoty preferovaného zboží Prodávajícího v objednávce Zákazníka dosažen, je Zákazníkovi účtováno Prodávajícím dopravné za dodání objednaného zboží, prostřednictvím artiklu "Rozvozová služba" v hodnotě 75,- Kč bez DPH. Informace o preferovaném sortimentu zboží Prodávajícího jsou k dispozici na jeho velkoobchodních pobočkách.
 
4. PLATBA ZA ZBOŽÍ
4.1.
Pokud není dohodnuto jinak, úhrada za zboží musí být Prodávajícímu uhrazena před nebo při předání zboží na základě příslušných dokladů vystavených v souladu s dodáním a termínem úhrady. Částečné úhrady přitom nejsou akceptovány.
4.2.
Zákazník může požádat o splatnost na dodané zboží. Tato však musí být vždy zakotvena ve Smlouvě o dodávkách zboží firmou GECO, a.s. písemně uzavřené mezi Zákazníkem a Prodávajícím. Ve smlouvě jsou jasně definovány, jak délka splatnosti ve dnech, tak výše úvěrového rámce a ostatní podmínky splatnosti.
4.3.
Preferovaná forma platby u splatnostních plateb je bezhotovostní platba převodem na určený bankovní účet Prodávajícího. V případě úhrady na jiný, než určený účet Prodávajícího, je Zákazník povinen vyrovnat svůj závazek včetně úhrady vzniklých vícenákladů (poplatků) s tím spojených.
4.4.
Výjimečně je možná i platba v hotovosti. Tato však musí podléhat platné legislativě ČR (ve vztahu ke směrnici EU). Maximální výše plateb od jednoho Zákazníka (jedno IČ) v jednom kalendářním dni v částce 270 000,- Kč.
 
 
5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE
5.1.
Není-li určeno jinak, vlastnictví zboží a riziko škody na něm způsobené přechází na Zákazníka okamžikem převzetí zboží Zákazníkem nebo jím pověřenou osobou.
5.2.
Zákazník může u Prodávajícího uplatnit reklamaci na poškozené zboží, a to bezodkladně písemnou formou. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží
a postup reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5.3.
V případě uznané reklamace má Zákazník právo na dodání nového zboží, v případě jeho nedostatku pak právo na odstoupení od smlouvy v příslušném rozsahu a na odpovídající finanční kompenzaci formou opravného daňového dokladu (dobropisu).
 

6. POVINNOSTI NA ÚSEKU BOJE PROTI NEZÁKONNÉMU OBCHODU S TABÁKOVÝMI VÝROBKY
6.1.
Zákazník má povinnost poskytnout Prodávajícímu veškeré informace a údaje, které bude Prodávající požadovat za účelem plnění povinností Prodávajícího v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky a dále poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost v této problematice.
6.2.
Zákazník umožní setkání se zástupcem Prodávajícího a návštěvu místa podnikání Zákazníka Prodávajícím, za účelem plnění povinností Prodávajícího, v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky.
6.3.
Zákazník je povinen při distribuci, prodeji či skladování tabákových výrobků dodržovat platné právní předpisy, a to včetně práva Evropské unie (s účinností od 20.5.2019 včetně SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/40/EU) a případně plně spolupracovat s orgány Evropské unie či jejího členského státu při potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky.
6.4.
Zákazník nesmí upravovat obaly tabákových výrobků, ani upravovat, pozměňovat, znehodnocovat či odstraňovat jakékoliv značení umístěné výrobcem
na tabákových výrobcích.
6.5.
Zákazník nesmí prodávat tabákové výrobky osobě, o které ví nebo má důvod se domnívat, že se účastní nezákonného obchodu s tabákovými výrobky.
6.6.
Prodávající dodržuje při akceptaci plateb postupy zaměřené proti praní špinavých peněz. Zákazník bude platit Prodávajícímu ve stejné měně a ve stejné výši, jaká je uvedena na faktuře vystavené Prodávajícím. Všechny platby musí být provedeny Zákazníkem, kterému je fakturováno nebo jeho spřízněnou osobou. Platba za každou fakturu nebo skupinu faktur musí být provedena jednotlivě. Prodávající může v konkrétním případě učinit výjimku z pravidel v tomto odstavci.
6.7.
Prodávající je oprávněn evidovat informace o Zákazníkovi, prodeji a platbách (včetně smluv, faktur či obchodní korespondence), a to za účelem plnění povinností
Prodávajícího v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky.
6.8.
Prodávající je oprávněn zavést informační systém o Zákazníkovi a o zboží z pokynu výrobce tabákových výrobků, pokud k tomu bude Prodávající v daném případě povinen v rámci svých závazků v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky. Evidenci informací a případné nakládání s nimi bude Prodávající provádět pouze v souladu s právními předpisy, a to včetně práva Evropské unie.
6.9.
Prodávající uzavírá obchody se Zákazníky, u kterých má za prokázané, že budou respektovat cíle a dodržovat postupy v rámci boje proti nezákonnému obchodu
s tabákovými výrobky.
6.10.
Prodávající je oprávněn provádět kontrolu u Zákazníka nebo u osob, které se mají stát Zákazníkem (Due Diligence), a to v rozsahu potřebném k plnění povinností, ke kterým se Prodávající zavázal v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky.
6.11.
Prodávající ukončí obchodní vztahy se Zákazníkem z pokynu výrobce tabákových výrobků, pokud k tomu bude Prodávající v daném případě povinen v rámci svých závazků v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky.
6.12.
Prodávající s účinností od 20.5.2019 ukončí prodej a dodávky cigaret a tabáku pro ruční balení cigaret Zákazníkovi, který nejpozději dne 19.5.2019 nedoloží Prodávajícímu potvrzení o  své registraci v systému Track&Trace a dále svůj identifikační kód hospodářského subjektu a seznam všech identifikačních kódů zařízení (prodejních míst), které mu byly přiděleny v rámci registrace v Track&Trace systému, spolu s uvedením přesného označení zařízení (prodejních míst), které se k jednotlivým jemu přiděleným identifikačním kódům vztahují a s potvrzením, že tyto identifikační kódy jsou správné a platné a byly jím získány řádnou registrací v systému Track&Trace,
6.13.
Prodávající je oprávněn požádat svého Zákazníka, aby zavedl postupy „Poznej svého Zákazníka“ („Know your customer“), vyplývající ze smluv uzavíraných mezi výrobci cigaret, Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy, vůči svým velkoobchodním partnerům, pokud takové mají.
 

7. OSTATNÍ
7.1.
Vybraným Zákazníkům v definovaných obchodních kategoriích (tabák, kiosek, čerpací stanice, potraviny), kteří svými nákupy zajistí trvalou dostupnost
a viditelnost vybraného tabákového sortimentu, poskytne Prodávající slevu na nákup zboží, ve výši a termínech se Zákazníkem předem dohodnutými.
7.2.
Prodávající informuje Zákazníky, že velkoobchodní pobočky Prodávajícího jsou registrovány jako sběrná místa zpětného odběru elektrozařízení. Adresy velkoobchodních poboček Prodávajícího a všech dalších registrovaných míst zpětného odběru elektro zařízení jsou uvedeny v Registru míst zpětného odběru elektrozařízení,  na odkazu https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/
7.3
Prodávající informuje Zákazníky, že aktuální Bezpečnostní listy, které jsou vydávány k vybraným výrobkům (zboží) podle zákona č. 350/2011 Sb., v platném znění (chemický zákon), jsou k dispozici ke stažení na https://www.geco.cz/prodejce/dokumenty/bezpecnostni-listy  v sekci Dokumenty.
8. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
8.1.
Obchodní podmínky GECO, a.s. – velkoobchodní prodej, jsou platné trvale, počínaje dnem 21.ledna 2023 a v plném rozsahu nahrazují obchodní podmínky vydané 1.ledna 2016. Jakákoli změna či úprava musí být učiněna písemnou formou a zveřejněna na stránkách
 
 
Jsme Vám stále blíž / Jsme Vám stále blíž / Jsme Vám stále blíž